Optički kablovi i mreže

Danas postoji povećana potreba za servisima koji zahtevaju protoke velikih kapaciteta, pouzdanom prenosu govora i visoko kvalitetnom slikom.

Mreže bazirane na optičkim vlaknima su se razvijale upravo usled potrebe korisnika za multimedijalnim servisima koji su brzi, pouzdani i kvalitetni. Da bi se odgovorilo tim potrebama neophodne su širokopojasne i fleksibilne mreže.

Koncept FTTx (fiber to the premises/building/home) je osnov za telekomunikacione servise nove generacije koji optička vlakana dovodi do poslovnih objekata, kancelarija, stanova, kuća individualnih korisnika.

U odnosu na klasične kablove sa metalnim provodnicima optički kablovi imaju sledeće prednosti:

  • Izuzetno velika širina propusnog opsega omogućava prenos velikog broja informacija
  • Malo slabljenje optičkog vlakna
  • Ne postoji problem preslušavanja između vlakna
  • Mali prečnici i težina optičkih kablova
  • Imunost na sve oblike elektromagnetnih uticaja i smetnji
  • Mogućnost izrade kablova bez metalnih elemenata
  • Visoka fleksibilnost kablova

Citadela je jedan od priznatijih izvođača u postavljanju optičke infrastrukture i povezivanja konceptom FTTx.

Pored kablovsko distributivnih mreža, koje se rade kao HFC (Hybrid Fiber-Coaxial networks), gde je postavljeno stotine kilometara optičkih kablova, izgradnjom optičkih mreža stekli smo reference renomiranih firmi, JP “Putevi Srbije “, JP “ Železnice Srbije “, TE “Nikola Tesla”, Telenor.